zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami w miejscowości Pień


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Tomasza Surmy, działającego w Państwa Urszuli i Tadeusza Michalczyszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi w miejscowości Pień,  obręb geodezyjnym Pień, gmina Dąbrowa Chełmińska.


W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 lipca 2021)
Opublikował: Karolina Osak (6 lipca 2021, 10:28:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209