Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV

Dąbrowa Chełmińska 28.06.2021 r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2021 r. wydane zostało Postanowienie znak: ZP.6733.3.A.2021.KO. prostujące omyłki pisarskie w Decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 4/2021 z dnia 20.05.2021 r., znak: ZP.6733.3.2021.KO, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV – słupowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniami SN/nn w celu zasilenia działki nr ewid. 77/6 w miejscowości Wałdowo Królewskie – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 77/8, 76/38, 77/6 obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska


W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (28 czerwca 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (28 czerwca 2021, 12:55:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133