Decyzja w sprawie budowy sieci nn/0,4 kV w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 08.06.2021 r.


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr ewid. 124/5 w miejscowości Gzin Górny – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 247/1, 124/10, 124/5 obręb ewidencyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska w dniu 08.06.2021 r. została wydana decyzja Nr 5/2021.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (9 czerwca 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (9 czerwca 2021, 11:05:53)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (9 czerwca 2021, 12:20:58)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136