Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w Boluminku

Dąbrowa Chełmińska 05.05.2021 r.


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami na działce o nr 40/9, obręb geodezyjny Bolumin w miejscowości Boluminek przy ul. Kościelnej, gmina Dąbrowa Chełmińska w dniu 05.05.2021 r. została wydana decyzja Nr 3/2021.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 maja 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (6 maja 2021, 11:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261