Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci kablowej nn 0,4kV w miejscowości Gzin Górny

Dąbrowa Chełmińska 21.04.2021 r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Jerzego Tomasika, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na dz. 124/5 w miejscowości Gzin Górny, obręb geodezyjnym Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dotyczące przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (21 kwietnia 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (22 kwietnia 2021, 10:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129