Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska, 21.04.2021r.


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV – słupowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniami SN/nn w celu zasilenia działki nr 77/6 w m. Wałdowo Królewskie na działkach o numerach 77/8, 76/38, 77/6 w miejscowości Wałdowo Królewskie, obręb geodezyjnym Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska informuję, że został zebrany materiał dowodowy w powyższej sprawie.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym można zapoznać się z dokumentami tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie do 05.05.2021r. w godzinach pracy Urzędu. Po upływie w/w terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (21 kwietnia 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (22 kwietnia 2021, 08:30:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139