Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci SN w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska 19.03.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.03.2021 r. na wniosek Pana Pawła Ledworowskiego, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV – słupowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniami SN/nn w celu zasilenia działki nr 77/6 w m. Wałdowo Królewskie na działkach o numerach 77/8, 76/38, 77/6 w miejscowości Wałdowo Królewskie, obręb geodezyjnym Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.


W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 marca 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (19 marca 2021, 12:49:04)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (19 marca 2021, 12:52:50)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 424