Decyzja: sieć wodociągowa rozdzielczej - Czarże

Dąbrowa Chełmińska 15.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czarże – realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 336/4 obręb ewidencyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska w dniu 15.02.2021 r. została wydana decyzja Nr 1/2021.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 lutego 2021)
Opublikował: Sławomir Zieliński (15 lutego 2021, 15:46:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126