Zebranie materiału dowodowego: Sieć wodociągowa Czarże

Dąbrowa Chełmińska 04.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czarże – realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 336/4 obręb ewidencyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a., strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (4 lutego 2021)
Opublikował: Sławomir Zieliński (4 lutego 2021, 09:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209