Decyzja 18/2020: Sieć kablowa nn - Gzin

Dąbrowa Chełmińska 23.12.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 220/32 w miejscowości Gzin – realizacja inwestycji na działkach o nr 229/2, 224, 220/3, 220/32 obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 23.12.2020 r. została wydana decyzja Nr 18/2020.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (23 grudnia 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (23 grudnia 2020, 12:43:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352