Zebranie materiału dowodowego - linia kablowa nn - Czarże

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zalicznikowej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Czarżu - realizacja inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 327/1 obręb ewidencyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a., strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 października 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 października 2020, 14:38:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348