Decyzja. Budowa wodociągu w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 07.10.2020 r. 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Gzin – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 229/1, 220/1, 224, 220/3, 220/44, 220/46, 220/48, 220/51 obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 07.10.2020 r. została wydana decyzja Nr 14/2020.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (7 października 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (7 października 2020, 14:14:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184