Decyzja ws budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn w Boluminie

Dąbrowa Chełmińska 16.09.2020 r. 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska 
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 75/2 w Boluminie – realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/1 obręb ewidencyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 16.09.2020 r. została wydana decyzja Nr 13/2020. 
  
  
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji . 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (16 września 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (16 września 2020, 13:58:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216