Obwieszczenie o budowie zalicznikowej linii kablowej nn 0,4kV w Czarżu

Dąbrowa Chełmińska 14.09.2020 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 września 2020 r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Pana Antoniego Lipińskiego działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie zalicznikowej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Czarże – realizacja inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 327/1 obręb geodezyjny Czarże, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (14 września 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (14 września 2020, 13:09:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 404