Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci Nn w Boluminie

Dąbrowa Chełmińska 24.07.2020 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 lipca 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 22.07.2020 r.) Pana Marka Linki działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynku jednorodzinnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 75/2 w miejscowości Bolumin – realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/1 obręb geodezyjny Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.


W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (24 lipca 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (24 lipca 2020, 12:19:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253