Decyzja w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej nn w Wałdowie Król.

Dąbrowa Chełmińska 22.07.2020 r.
 
 
 
 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości Wałdowo Królewskie – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 58/14, 92, 90, 91, 58/15 obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 22.07.2020 r. została wydana decyzja Nr 9/2020.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (22 lipca 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (23 lipca 2020, 08:38:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222