Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w Wałdowie Król.


                                                                                               Dąbrowa Chełmińska 20.07.2020 r.
 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 20.07.2020 r.) Pana Radosława Bacławskiego działającego w imieniu i na rzecz Pani Marty Topolewskiej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 48/7 i 91  w miejscowości Wałdowo Królewskie, obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie, gm. Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (20 lipca 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (20 lipca 2020, 10:59:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284