Decyzja -inwestycja celu publicznego: stacja transformatorowej Boluminek

Dąbrowa Chełmińska 22.06.2020 r. 

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn wraz z powiązaniami kablowymi w miejscowości Boluminek – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 35/9, 80/3, 59/3, 58/4 obręb geodezyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 22.06.2020 r. została wydana decyzja Nr 5/2020

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (22 czerwca 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (22 czerwca 2020, 13:50:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261