Postanowienie prostujące omyłki pisarskie

Dąbrowa Chełmińska 02.06.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca 2020 r. wydane zostało Postanowienie znak: ZP.6733.2.2016. AG prostujące omyłki pisarskie w Decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 r., znak: ZP.6733.2.2016.TŁ, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wydzieleniu gruntów pod gminną drogę publiczną nr 050536C na skrzyżowaniu gminnych dróg publicznych nr 050536C i nr 050535C – realizacja inwestycji na działce nr 80/2 we wsi Otowice obręb ewidencyjny Otowice, gm. Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 czerwca 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (2 czerwca 2020, 17:15:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336