Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii kablowej nn/0,4kV w Wałdowie Królewskim

                                             Dąbrowa Chełmińska 20.05.2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 4 maja 2020 r. zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony i rozszerzony w dniu 18.05.2020 r.) Pana Jerzego Tomasik działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domów jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 48/4 i 48/5 – realizacja inwestycji na działkach o nr 91, 48/7, 48/4, 48/5 położonych w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska.W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (20 kwietnia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (20 maja 2020, 14:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409