Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż oraz dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


KOMUNIKAT
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz:
 
1.      Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
2.      Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Z wykazem można zapoznać się w dniach od 20.05.2020 r. do 10.06.2020 r.
 
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.
 
Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców:Działka Nr 38 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego Uchwałą Nr XII/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska 06.07.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 94 poz. 1724). Przedmiotowa działka znajduje się obszarze inwestycji celu publicznego: usług oświaty, kultury.

Termin wnoszenia opłat: do 25 - tego dnia każdego miesiąca.
Czas trwania umowy dzierżawy: od 01.07.2020 r. do 31.06.2030 r..Działka Nr 38 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego Uchwałą Nr XII/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska 06.07.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 94 poz. 1724). Przedmiotowa działka znajduje się obszarze inwestycji  celu publicznego: usług oświaty, kultury.
 
Termin wnoszenia opłat: do 25 - tego dnia każdego miesiąca.
Czas trwania umowy dzierżawy: od 01.09.2020 r. do 31.08.2030 r..


Czynsze dzierżawne w następnych latach będą aktualizowane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w dniach: od 20 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r..


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:Działki Nr 201/27, 201/28, 201/31, 201/34, 201/35, 201/36 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 216). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę usługową i rzemieślniczą z funkcją uzupełniającą – zabudowa jednorodzinna.

Działka Nr 156/3 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicami wsi w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą NR V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 06.04.2007 r., Nr 43. Poz. 636) Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Działki Nr 65/8, 60/35  objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska - NR2 uchwalonego uchwałą Nr XVI.117.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11.01.2016 r., poz. 175). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. w dniach od 20 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r..

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upływa z dniem 1 lipca 2020 r..

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (20 maja 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (20 maja 2020, 10:51:43)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (20 maja 2020, 11:19:31)
Zmieniono: korekta tabeli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 411