Zawiadomienie: Sieć kablowa - Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska 15.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 12.05.2020 r.) Pani Mileny [...] działającej w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 58/14, 58/15, 90 i 92 w miejscowości Wałdowo Królewskie, obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie, gm. Dąbrowa Chełmińska.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wój Gminy (15 maja 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (18 maja 2020, 13:18:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341