Wydano decyzję w sprawie linii elektroenergetycznej w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 06.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i przyłącza nn 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych w miejscowości Wałdowo Królewskie – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 41/6, 90, 91, 92, 49/13, 49/15, 49/17 obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 06.03.2020 r. została wydana decyzja Nr 5/2020.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 marca 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (6 marca 2020, 11:17:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196