Decyzja w sprawie linii elektroenergetycznej w Boluminie

Dąbrowa Chełm., 06.03.2020 r.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania budynku jednorodzinnego w Boluminku – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 56/4, 56/5, 54/1, 80/3, 44/1, 46/16, 46/17, 46/44 obręb ewidencyjny Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 06.03.2020 r. została wydana decyzja Nr 4/2020.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 marca 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (6 marca 2020, 11:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195