Decyzja w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej i przyłącza nn w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 28.01.2020 r.


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i przyłącza nn 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych w miejscowości Czarże – realizacja inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 274 w miejscowości Czarże, obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 28.01.2020 r. została wydana decyzja Nr 3/2020.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (28 stycznia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (28 stycznia 2020, 12:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215