Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej i przyłącza nN w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 15.01.2020 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte na wniosek (uzupełniony w dniu 14 stycznia 2020 r.) Pana Adama Łachut, działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i przyłącza nN 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych w Wałdowie Królewskim – realizacja inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 41/6, 62/1, 90, 91, 92, 49/13, 49/15, 49/17 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (15 stycznia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (15 stycznia 2020, 13:21:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213