Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Boluminek

Dąbrowa Chełm., 15.01.2020 r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte, na wniosek Pana Marka Linka działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, budowie złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania budynku jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 46/44 w miejscowości Boluminek – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 56/4, 56/5, 54/1, 80/3, 44/1, 46/16, 46/17 i 46/44 obręb geodezyjny Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (15 stycznia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (15 stycznia 2020, 13:19:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302