Decyzja w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej podziemnej nn w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 13.01.2020 r.


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej niskiego napięcia dla zasilania działki o numerze ewidencyjnym 311/8 w miejscowości Czarże – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 107/9, 373/1 i 311/8 w miejscowości Czarże, obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 13.01.2020 r. została wydana decyzja Nr 2/2020.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 stycznia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (13 stycznia 2020, 14:14:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284