Decyzja w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do 1kV w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 28.10.2019 r.


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej do 1kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Wałdowo Królewskie - realizacja inwestycji na działkach o numerach 24/9, 24/6 i 24/10 w obrębie ewidencyjnym Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 28.10.2019 r. została wydana decyzja Nr 20/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (28 października 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (28 października 2019, 11:58:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237