OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GZINIE

Dąbrowa Chełm., 13.09.2019 r. OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami naziemnymi przeciwpożarowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 251/16, 251/34 i 251/20 w miejscowości Gzin, obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 13.09.2019 r. została wydana decyzja Nr 17/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 września 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (16 września 2019, 07:42:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313