OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W STRZYŻAWIE

Dąbrowa Chełm., 13.09.2019 r.


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do działek i przyłączem kanalizacyjnym oraz sieci kanalizacji tłocznej wraz z tłocznią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 12, 11/2 oraz 11/1 w miejscowości Strzyżawa, obręb geodezyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 13.09.2019 r. została wydana decyzja Nr 18/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 września 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (16 września 2019, 07:40:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210