Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Strzyżawie

Dąbrowa Chełm., 31.07.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.07.2019 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Jeleń działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do działek i przyłączem kanalizacyjnym oraz sieci kanalizacji tłocznej wraz z tłocznią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 12, 11/2 oraz 11/1 w miejscowości Strzyżawa, obręb geodezyjny Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (31 lipca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (31 lipca 2019, 14:46:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224