Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami naziemnymi przeciwpożarowymi w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełm., 02.07.2019 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (data wpływu do tut. urzędu 28.06.2019 r.) zostało wszczęte, na wniosek Pani Katarzyny Kampinga postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami naziemnymi przeciwpożarowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 251/16, 251/34 i 251/20 w miejscowości Gzin, obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (2 lipca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (2 lipca 2019, 09:57:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234