Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełm., 2019-07-02


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania gospodarstwa rolnego na działce numer ewidencyjny 268/15 w miejscowości Gzin przy ul. Okrężnej i ul. Pod Jabłonką – realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 266 obręb ewidencyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 02.07.2019 r. została wydana decyzja Nr 14/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (2 lipca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (2 lipca 2019, 09:54:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344