Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci kablowej wraz z wymianą 3 przęseł linii napowietrznej ob. geodezyjny Ostromecko

Dąbrowa Chełm., 25.06.2019 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2019 r. (data wpływu do tut. urzędu 22.05.2019 r.) zostało wszczęte, na wniosek (uzupełniony w dniu 19.06.2019 r.) Pana Marka Połeć reprezentującego Firmę Projektowo Wykonawczą działającego w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej wraz z wymianą 3 przęseł linii napowietrznej na działkach o numerach ewidencyjnych 367/2, 353/1 i 358, obręb Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (25 czerwca 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (25 czerwca 2019, 17:32:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229