Decyzja w sprawie budowy sieci wodociągowej w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 2019-05-09


 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Gzin – realizacja inwestycji na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 208/21 obręb geodezyjny Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 09.05.2019 r. została wydana decyzja Nr 11/2019.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (9 maja 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (9 maja 2019, 11:34:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438