Wszczęcie postępowania ws budowy sieci wodociągowej Gzin Górny

Dąbrowa Chełm., 2019-01-02

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2018 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Tomasza Jeleń działającego w imieniu i na rzecz Daniela Kriger  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 236/22, położonej w obrębie geodezyjnym Gzin Górny.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 stycznia 2019)
Opublikował: Sławomir Zieliński (2 stycznia 2019, 14:48:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 456