Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXIII.281.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
                                                w dniach od 27 sierpnia 2018 r. do 25 września 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 pok. Nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa i czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 18.00, piątek 7.30-13.00.
           Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
         Uwagi należy składać pisemnie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r.
           Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 - sala konferencyjna o godz. 16.30.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
       Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
       Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r. do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (16 sierpnia 2018)
Opublikował: Szymon Kalawski (16 sierpnia 2018, 08:30:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305