Wszczęcie postępowania: Wodociąg GZIN

Dąbrowa Chełmińska 18.04.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowę sieci wodociągowej na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 247/1 obręb geodezyjny Gzin Górny we wsi Gzin.  
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 kwietnia 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (18 kwietnia 2017, 17:39:07)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (18 kwietnia 2017, 17:47:29)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 477