OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r. poz. 199) oraz podjętej przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXX.265.2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 maja 2015 r. do 5 czerwca 2015 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, pok. Nr 2 w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:00 (pn.,śr.,czw.), od 7:30 do 18:00 (wt.), od 7:30 do 13:00 (pt.).

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2015 r.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 o godz. 10.00, pok. Nr 18.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (27 kwietnia 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (27 kwietnia 2015, 13:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526