OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci SN 15 kV, nn 0,4kV oraz słupowej stacji na działkach obręb Gzin Górny

Dąbrowa Chełmińska 10.02.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm. ] zawiadamiam, że w dniu 2.02.2015 r. zostało wszczęte na wniosek Aleksandra Michalskiego prowadzącego Zakład Usług Elektrycznych w Bydgoszczy przy ul. Bortnowskiego 4  działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci SN 15 kV, nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach Nr 55 i 63 obręb ewidencyjny Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (17 lutego 2015)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (18 lutego 2015, 11:14:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454