OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami SN

Dąbrowa Chełmińska 4.03.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 27.02.2014 r. zostało wszczęte na wniosek  P. Pawła Michalskiego Kierownika Działu Wspomagania Dystrybucji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator ul. Kąpielowa 6; 85-513 Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami SN 15kV i n.n. 0,4kV dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego  na działkach nr 334/1, 335/1, 218/2, 218/3, 218/4 obręb Dąbrowa Chełmińska oraz  dz. nr 112 obręb Otowice.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (4 marca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (4 marca 2014, 18:01:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971