OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej wraz z przyłączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego.

Dąbrowa Chełmińska 26.02.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 21.02.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Antoniego Lipińskiego zam. przy ul. Powstańców Śląskich w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę słupa linii napowietrznej nn-04kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 196/3 w miejscowości na działce nr 266 obręb ewidencyjny Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (26 lutego 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 lutego 2014, 12:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932