Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa ścieżek rowerowych.

Dąbrowa Chełmińska  17.01.2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam o zebraniu dowodów w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 –odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 80 (od końca mostu na Wiśle (strona południowa) do drogi wojewódzkiej nr 551 i wzdłuż tej drogi na działkach nr 142/2 i 139/4 w miejscowości Strzyżawa obręb geodezyjny Ostromecko.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą do dnia 23  stycznia 2014 r. zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji do w/w terminu.  
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (17 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (17 stycznia 2014, 11:47:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776