OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowo-napowietrznej Sn-15kV oraz rurociągu optotelekomunikacyjnego.

Dąbrowa Chełmińska 9.01.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że z dniem 9.01.2014 r. zostało zawieszone  na wniosek Pana Tomasza Marek Kierownika Wydziału Zarządzania Rozwojem Sieci w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2013 r. postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowo-napowietrznej Sn-15kV oraz rurociągu optotelekomunikacyjnego w relacji stacja transformatorowa „Pałcz II – linia napowietrzna SN-15 kV” Ostromecko odgałęzienie w kierunku Reptowa. Etap II – odcinek na terenie gm. Dąbrowa Chełmińska na nieruchomościach w obrębie ewidencyjnym Wielka Kępa działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 29/6, 29/5, 37/6, 39/1, 38, 76, 65, 83/1, 80, 61, 58 we wsi Wielka Kępa i Mozgowina oraz w obrębie ewidencyjnym Ostromecko działki oznaczone numerami ewidencyjnymi nr 5138, 292, 299/8 we wsi Reptowo do czasu uzyskania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącej zwolnienia z zakazu inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 
Od postanowienia w powyższej sprawie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (9 stycznia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 stycznia 2014, 14:51:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1372