OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych wraz ze słupową stacją transformatorową w Janowie.

Dąbrowa Chełmińska 30.12.2013 r.
                                          
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że w dniu 16.12.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Pawła Michalskiego Kierownika Działu Wspomagania  Dystrybucji działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych SN i NN wraz ze słupową stacją  transformatorową dla zasilania złączy pomiarowych dla działek nr 33/3, 33/4, 33/5 w Janowie.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (31 grudnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 grudnia 2013, 10:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1095