OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowo – napowietrznej

Dąbrowa Chełmińska 28.11.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 15.11.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Marka Tomasz Pawła Michalskiego Kierownika Wydziału Zarządzania Rozwojem Sieci w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowo – napowietrznej SN -15kV oraz rurociągu optotelekomunikacyjnego w relacji Stacja transformatorowa „Pałcz II” -  linia napowietrzna SN-15 kV ”Ostromecko odgałęzienie w kierunku Reptowa. Etap II – odcinek na terenie gm. Dąbrowa Chełmińska  na nieruchomościach w obrębie ewidencyjnym Wielka Kępa działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 29/6, 29/5, 37/6, 39/1, 38, 76, 65, 83/1, 80, 61, 58 wieś Wielka Kępa i Mozgowina oraz w obrębie ewidencyjnym Ostromecko dz. Nr 5138,  292,  299/8 wieś Reptowo.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (28 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (28 listopada 2013, 12:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1309