OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska
 
                        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012,  poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi  zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXX.265.2013 z dnia 19 września 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska obejmującego obszar działek 443, 51/2 oraz części działki nr 50 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru.
 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (6 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (6 listopada 2013, 13:30:46)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (6 listopada 2013, 13:45:41)
Zmieniono: korekta układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1187