OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże

Dąbrowa Chełmińska, 2013.10.14
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Czarże
 
           
            Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), oraz Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVI/285/2010 z dnia 11 czerwca 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże, oraz na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Czarże,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 22 października 2013 r. do 26 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 13, w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30 (pn.,śr.,czw.), od 7:30 do 18:00 (wt.), od 7:30 do 13:00 (pt.).
 
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 18, o godz.16:00.
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na adres mailowy sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2013r.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (14 października 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 października 2013, 07:57:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1330