OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Ostromecku

Dąbrowa Chełmińska 29.08.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że w dniu 27.09.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz rewitalizacja istniejącego zbiornika wodnego na działce Nr 167/1 obręb ewidencyjny Ostromecko we wsi Ostromecko.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (29 sierpnia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (29 sierpnia 2013, 10:24:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 885